Juridische kennisgeving

Forest Laboratories Europe en haar (‘Forest’) divisies, Forest Laboratories UK, Forest Ireland en Forest Tosara, beheren bepaalde websites (de ‘Forest-websites’) ten behoeve van persoonlijke informatie en educatie. De gezondheidsinformatie op de Forest-websites wordt uitsluitend verstrekt voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van gesprekken met een arts of andere zorgverlener. Door het gebruik van een Forest-website gaat u akkoord met de hierin opgenomen voorwaarden en kennisgevingen in ongewijzigde vorm en met alle toepasselijke wetten.

Gebruik van de website

Forest Laboratories Europe verleent u hierbij toestemming om de door Forest op het web gepubliceerde documenten uitsluitend voor niet-commerciële en individuele referentiedoeleinden te kopiëren. Deze toestemming wordt verstrekt op voorwaarde dat kopieën van deze documenten melding maken van het auteursrecht en andere eigendomsrechten die in de documenten zijn vervat. Het is niet toegestaan om de kopieën opnieuw te verveelvoudigen, kopiëren, wijzigen of anderszins te verspreiden. Alhoewel Forest Laboratories Europe alle mogelijke pogingen in het werk gesteld heeft om te verzekeren dat de op deze website weergegeven informatie juist is en regelmatig wordt bijwerkt, verstrekt of suggereert Forest geen enkele garantie omtrent de nauwkeurigheid hiervan. www.sudocrem.com is uitsluitend bestemd voor gebruik door Forest Laboratories UK Ltd. en materiaal van derden dat geacht wordt promotiedoeleinden te hebben, zal worden verwijderd naar inzicht van Forest Laboratories UK Ltd.
Niets in deze uitgave zal opgevat worden als het verlenen van licenties of rechten uit hoofde van octrooien of handelsmerken van Forest of derden, hetzij door stilzwijgende gevolgtrekking, uitsluiting of anderszins. De met of zonder handelsmerksymbool vermelde namen van producten zijn handelsmerken van Forest Laboratories Inc., Forest Laboratories UK Ltd., Forest Tosara Ltd., of haar licentiegevers of bedrijfspartners. Het gebruik van deze handelsmerken of ander materiaal, met uitzondering van het hierboven toegestane gebruik, is uitdrukkelijk verboden en houdt mogelijk een inbreuk op het handelsmerk in.

Links van derden

Om de waarde die aan onze bezoekers wordt geboden te verhogen, kunnen de Forest-websites links bevatten naar andere websites op het internet die in eigendom en beheer zijn van derde leveranciers en andere derde partijen. Echter, zelfs als deze derde partij gelieerd is aan Forest, heeft Forest geen controle over deze websites waarnaar wordt gelinkt en die allen afzonderlijke praktijken hebben voor privacybeleid en gegevensverzameling die onafhankelijk zijn van Forest. Forest doet geen enkele uitspraak over noch aanspraak op en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de inhoud, de aard of betrouwbaarheid van websites die via een hyperlink vanaf de Forest-websites toegankelijk zijn, of websites van derden die doorlinken naar de Forest-websites. Forest heeft geen enkele zeggenschap over deze gelinkte websites en Forest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte website of enige link die in een gelinkte website is opgenomen, noch voor enige herziening van, veranderingen of updates aan dergelijke websites. Forest biedt u deze links slechts voor uw gemak, en het opnemen van enige link duidt niet op een zakelijke band, een ondersteuning of het overnemen door Forest van enige website of de daarin vervatte informatie. Deze gelinkte websites zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en u bezoekt deze derhalve op eigen risico.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Forest geeft geen garanties en doet geen verklaringen met betrekking tot de accuraatheid of volledigheid van de inhoud van de Forest-websites of de inhoud van gelinkte websites. Deze publicatie wordt verstrekt ZOALS DEZE IS, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. FOREST VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, UP-TO-DATE OF VRIJ VAN FOUTEN IS. FOREST VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE OF HAAR SERVER(S) VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan. Derhalve is de bovengenoemde uitsluiting wellicht niet op u van toepassing.

IN GEEN GEVAL ZAL FOREST AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE VAN ENIGERLEI AARD WAARONDER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, ONSTAAN UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF HET MATERIAAL DAT IS OPGENOMEN IN OF GEOPEND VIA DEZE WEBSITE.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, ongeacht de rechtskeuzeprincipes daarvan.